ثبت نام در کارگاه تحلیل کار و کسب، منطبق بر تشریح استانداردBABOK

در این دوره آموزشی شرکت کنندگان بصورت گام به گام : با حوزه هاي دانشی، فرآیندها و گامهاي تحلیل کارو کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند . با ابزارها و تکنیکهاي تحلیل کارو کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند . با شایستگی هاي کلیدي یک تحلیلگر کارو کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند .












هزینه ثبت نام: 1400000 تومان

×