دست به آچار img18

رویداد دست به آچار با آموزش و ترویج مفاهیم وشاخص های کار آفرینی وراه اندازی کارو کسب های نوپا ، نگاه ویژه ای به راه اندازی کاروکسب های سخت افزاری دارد. دست به آچار ها علاوه بر بهره مندی از آموزش هایی نظیر کارگاه ایده کاوی و بوم کار و کسب از حضور کارآفرینان با تجربه ، در پیشبرد اهداف تیمی شان بهره مند گردیدند.×