تازه‌های یاس

شروع دوره چهارم پیش شتابدهی یاس

شتاب دهنده یک تعریف نو در جامعه استارتاپی امروز است ، اکنون شتاب دهنده سیمرغ پس از پشت سر گذاشتن 3 دوره موفق شتابدهی ، دوره چهارم پیش شتابدهی خود راآغاز میکند.

تحلیل کار و کسب، منطبق بر تشریح استانداردBABOK 2

حلیلگر کار و کسب2 نقشی است که می بایست درك مناسب و مهارتهاي قوي در تحلیل کار و کسب را داشته باشد. نقش کلیدي تحلیلگر، تحلیل فرآیندهاي کار و کسب، رویه ها، ساختار سازمانی، تحلیل سازمان ومدیریت نیازمندي ها می باشد. ولی متاسفانه براي این نقش، عناوین شغلی از قبیل مشاور کارو کسب، مشاورمدیریت، معمار کار و کسب ، تحلیلگر داده، تحلیلگر سیستم و غیره در نظر گرفته می شود.

دوره آموزشی ITIL

دوره آموزشی ITIL
×