افتتاحیه چرخه سوم شتابدهنده سیمرغ


چرخه سوم شتابدهنده سیمرغ در روز پانزدهم مرداد ماه 1397 با حضور مسئولین پارک فناوری پردیس، سرمایه گذاران، استارتاپ های چرخه ی اول و دوم و تیم های منتخب چرخه سوم افتتاح شد.
در این برنامه پس از صحبت های مدیر عامل مرکز نوآوری یاس جناب آقای مهندس پنیریان، نماینده محترم پارک فناوری پردیس به معرفی فضای پارک و شرکت های مطرح موجود در آن پرداختند. سپس مدیر شتابدهنده سیمرغ، جناب آقای دکتر اسکویی توضیحاتی را در خصوص دوره پیش شتابدهی و برنامه های شتابدهنده در این مدت به تیم های منتخب ارائه دادند.
در پایان نیز برخی استارتاپ های چرخه های قبل تجربیات خود در حوزه کارآفرینی و حضور در شتابدهنده را بیان نمودند.

افتتاحیه چرخه سوم شتابدهنده سیمرغ

افتتاحیه چرخه سوم شتابدهنده سیمرغ

افتتاحیه چرخه سوم شتابدهنده سیمرغ