تحلیل کار و کسب، منطبق بر تشریح استانداردBABOK (تا 26 اسفند تمدید شد)


خلاصه : تحلیلگر کار و کسب1  نقشی است که می بایست درك مناسب و مهارتهاي قوي در تحلیل کارو کسب را داشته باشد. نقش کلیدي تحلیلگر، تحلیل فرآیندهاي کارو کسب ، رویه ها، ساختار سازمانی، تحلیل سازمان ومدیریت نیازمندي ها می باشد. ولی متاسفانه براي این نقش، عناوین شغلی از قبیل مشاور کارو کسب، مشاورمدیریت، معمار کارو کسب ، تحلیلگر داده، تحلیلگر سیستم و غیره در نظر گرفته می شود.

تحلیلگر کارو کسب فردي است که مسئول شناسایی نیازهاي کارو کسب ، مشتریان و ذینفعان بوده و با هدف ارائه راهکارهاي لازم براي رفع نیازها و مشکلات موجود در کارو کسب فعالیت مینماید. بنابراین تحلیلگر کارو کسب مسئول تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازي نیازمندي هاي کارو کسب براي ارائه راه حلهاي مناسب در جهت پاسخگویی به نیازمنديها و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده آن میباشد.

تحلیلگران کارو کسب ، نقش کلیدي را به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان، ذینفعان و تیم ارائه راهکار درسازمانها ایفا میکنند. تحلیل کارو کسب به صورت متمایزي در حیطه هاي تحلیل مالی، مدیریت پروژه، تضمین کیفیت، توسعه سازمانی، تست، آموزش و تولید و توسعه مستندات کاربرد دارد و فلذا ضروري است در ایران نیزبه دنبال تربیت تحلیل گر کارو کسب مجهز و مسلط به استانداردها و ابزارهاي مرتبط باشیم، تا تحلیلگران بتوانند نقش خود را در سازمان بخوبی ایفا نموده و اثربخشی لازم را در سازمان داشته باشد.

موسسه IIBA2 استانداردی را با نامBABOK3 برای حوزه دانشی تحلیل کار و کسب ارائه نموده که این دوره آموزشی منطبق بر این استاندارد تهیه شده است.

پیش نیاز:

 این دوره آموزشی براي شرکت کنندگان زیر اثربخش تر خواهد بود:

 • مدرك کارشناسی مرتبط (بخصوص کارشناسی رشته هاي مدیریت، مهندسی صنایع، نرم افزار)
 • دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط ولی آشنا به حوزه هاي تحلیل سیستم، بهبود فرآیندهاي سازمان

و توسعه سیستمهاي اطلاعاتی

 

مخاطب:

کلیه کارشناسان و تحلیلگران حوزه هاي مختلف فرایندي در سازمانها (برنامه ریزي استراتژیک، تولید، بازاریابی و فروش، مالی، سرمایه هاي انسانی، فناوري اطلاعات و...) میتوانند براي شرکت در این دوره ثبت نام نمایند. بخصوص متولیان و دپارتمانهاي، تحلیل و طراحی سیستمهاي اطلاعاتی، تضمین کیفیت، سیستمها وروشها و بخشهاي تحلیلی و بهبود سازمان میتوانند از این دوره آموزشی بهره مند شوند.

اهداف دوره:

در این دوره آموزشی شرکت کنندگان بصورت گام به گام :

 • با حوزه هاي دانشی، فرآیندها و گامهاي تحلیل کارو کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند .
 • با ابزارها و تکنیکهاي تحلیل کارو کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند .
 • با شایستگی هاي کلیدي یک تحلیلگر کارو کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند .

 

سرفصل های دوره:

خلاصه اي از سرفصلهاي این دوره به شرح زیر میباشد:

 • آشنایی با کلیت و چارچوب استاندارد BABOK و رابطه آن با نیازمندیها و راهکارها
 • برنامه ریزي و پایش فرآیندهاي تحلیل گر کارو کسب
 • معرفی مفاهیم پایه(BACCM)
 • مروري بر 11 حالت متفاوت یک Requirement
 • مروري بر حوزه هاي دانشی و وظایف مرتبط
 • مروري بر ابزارهاي مورد استفاده جهت استخراج و ارائه راهکار
 • مروري بر دیدگاه هاي متفاوت قابل استفاده توسط تحلیل گر کارو کسب
 • مروري بر شایستگیهاي کلیدي تحلیلگر کارو کسب
 • بررسی مفاهیم فوق در چند فیلم آموزشی
 • بررسی رابطه حوزه دانشی و ابزارها
 • بررسی رابطه وظایف، حوزه هاي دانشی و مهارت ها
 • بررسی رابطهBABOK و PMBOK

شایان ذکر است تمامی ابزارها و تکنیکهاي اشاره شده در طول فصول استاندارد ارائه خواهد شد.

 

 1. Business Analyst
 2. International Institute of Business Analysis
 3. Business Analysis Body of Knowledge

مهلت ثبت نام:

تا 20 اسفند

تا 26 اسفند تمدید شد

ظرفیت:

25 نفر

مدت دوره:

7 جلسه 4 ساعته، چهارشنبه ها از ساعت 15 الی 19

تاریخ شروع:

21 فروردین 98

هزینه دوره:

14،000،000 ریال

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:

مرکز نوآوری یاس، پارک فناوری پردیس، شماره تماس 76250350