ترنج 1 به پایان رسید...


117 طرح ارجاع داده شده از بین مخترعین سطح 3 بنیاد ملی نخبگان، در رویداد ترنج شرکت کردند و در سه مرحله آموزش ها و مشاوره های توانمندسازی را دریافت کردند.کارگاه ها و کلینیک های مشاوره ای شامل حوزه های مدل کار و کسب، مالی و اداری، حقوقی، دانش بنیان و سرمایه گذاری و ... برگزار شدند. در پایان در روز 10 ام بهمن ماه 1396، پس از کارگاه ارائه موثر به سرمایه گذار هفت طرح برگزیده در پنل سرمایه گذاری ترنج طرح هایشان را مقابل سرمایه گذاران ارائه کردند.

رویداد ترنج

رویداد ترنج

رویداد ترنج

رویداد ترنج