شتابدهنده یا مرکز رشد؟


در رابطه با تفاوت های شتابدهنده با مرکز رشد جا دارد به 2 تفاوت اساسی اشاره کنیم
1. محدودیت زمانی شتاب دهنده: در شتاب دهنده مدت زمان محدودی برای یک ایده صرف می شود به عبارتی دیگر شما باید در مدت زمانی تقریبا بین 6-3 ماه از ادامه فعالیت و جذب سرمایه بیشتر یا کنار گذاشتن آن ایده و رفتن به سراغ ایده های بهتر اطمینان حاصل کنید.
2. وجود منتور در شتاب دهنده: در شتاب دهنده وجود منتور هایی که خود قبلا کارآفرین های موفقی بوده اند، احتمال شکست شما را به شدت کاهش می دهند.
شتاب دهنده یاس با استفاده از شبکه ای از منتور های مجرب، مشاوران کارآزموده و نیز امکاناتی زیرساختی مثل کارگاه پروتوتایپینگ در مدت 6 ماه تکلیف ایده شما را مشخص می کند که در صورت موفقیت، شما را با شبکه ای از سرمایه گذاران هوشمند آشنا می کند و در صورت شکست نیز در مدت 6 ماه کوله باری از تجربه و دانش مربوط به کارآفرینی انباشته اید که می تواند زمینه ساز موفقیت شما در ایده های تجاری بعدی تان باشد.