معرفی اجمالی کارآفرینان موفق


بابک بختیاری؛ موسس شرکت آیس‌پک 

 از بوفه مدرسه، مسافرکشی، نمایشگاه داری و زندان رفتن با 70 طلبکار تا مدیر فروشگاه‌های‌ زنجیره‌ای‌ آیس‌ پک‌

بابک بختیاری؛ ابداع‌ کننده‌ی‌ آیس پک می‌باشد که‌ پس‌از گذشت‌ دو سال‌ با ایجاد صد و بیست‌ شعبه‌، هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ جوان‌ترین‌ کارآفرین‌ کشور به‌شمار می‌رود. او از سنین‌ پایین‌، همیشه‌ به‌ دنیال‌ کار و پیشرفت‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ بوده‌ که‌ اغلب‌ با مشکل‌های‌ متعددی‌ روبه‌رو شده‌ است‌. اما پس‌ از پشت‌ سر گذاشتن‌ شکست‌ها، کسب‌ تجربه‌های‌ جدید، مطالعه‌های‌ گسترده‌ و الگوبرداری‌ از تجربه‌های‌ افراد موفق‌ جهان‌، هم‌ اکنون‌ جوان‌ترین‌ و موفق‌ترین‌کارآفرین‌ ایرانی‌ ست‌.
دو سال‌ پیش‌ آیس‌ پک با پشتوانه حدود سیصد میلیون تومان،‌ برای‌ اولین‌ بار کار خود آغاز کرد در حالیکه قبل‌ از این‌ زمان‌، محصولی‌ مشابه‌ آن‌ درجهان‌ دیده‌ نشده‌ بود‌.

بهروز فروتن؛صنایع غذایی بهروز

در سال 1324 در تهران متولد شد. در 10 سالگی پدرش را از دست داد. در ایام تعطیل مدرسه به اصرار پدر همیشه کار می کرد تا با فرهنگ کار آشنا شوند.در رشته های مدل سازی و ریخته گری و سپس کار خود را از درون خانه شروع کرد.به این نحو که مواد غذایی را درست کرده و به فروشگاه ها می فرستاد.برای تاسیس شرکت، مجبور به فروش خانه شد و با 11 نفر شریک از آشنایان کار خود را آغاز کرد.در حال حاضر نزدیک به 1000 نفر پرسنل در شش نقطه از کشور تحت لیسانس صنایع غذایی بهروز کار می کنند.بدون داشتن سرمایه و امکانات کار را شروع کرد و رمز موفقیت خود را لذت بردن از سختی های کار می داند.

"اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدت اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﯽ و ﺑﺮای ﺑﺎورت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدی و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺖ ﻋﺬر ‫ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدی ﺧﻮدت را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ."

عباس برزگر

پذیرایی از مهمانان خارجی در روستا و پرداخت مبلغ 200 هزار تومان هدیه به عباس برزگر که در آن زمان برای او پول زیادی بود، او را به فکر انداخت که بهترین راه برای کار و کسب می تواند پذیرایی از گردشگران در یک روستای با صفا باشد.

لذا شروع به کار کرد؛طوریکه طی 9 سال 18 هزار گردشگر به روستای بزم در منطقع بوانات فارس آمده اند.وی به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری توانسته 126 لوح سپاس بگیرد و درآمد روزانه اش از روزی 3 هزار تومان به 6 میلیون تومان رسیده است.

"ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ذوق ‫و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮان از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ."

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ،  زر ﻣﺎﮐﺎرون

‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن زر ﻣﺎﮐﺎرون اﺳﺖ.

ر سال 1340 به دنیا آمد.آغاز کودکی را در محرومیت از حداقل های زندگی سپری کرد.در دوران کودکی از محبت و مهر مادر و پدر محروم ماند.سرما، تنهایی، گرسنگی و بی محبتی تنها چیزهایی بود که در آن دوران همراه وی بود. پشتکار تمام زندگی اش را تشکیل داد و خستگی برایش معنایی نداشت.

واکس زدن کفش های مرد،فرش فروشی، کارگاه کوچک تراشکاری تا پالایشگاه غلات زر و زر ماکارون مسیر پر پیچ و خم کار و کسب وی می باشد.

" ‫ﻣﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺻﻮل »ﻣﺰﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ«، »ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ«، »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر«، »ﺟﻮان ﮔﺮاﯾﯽ«، »داﻧﺶ ‫ﻣﺤﻮری« و »ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ« اﺳﺘﻮار ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪار اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر، ﺗﺎﮐﯿﺪی دوﭼﻨﺪان دارﯾﻢ، از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎرک اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد، ﻇﻬﻮر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ‫ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن زر ﻣﺎﮐﺎرون اﺳﺖ."