کارگاه اعتبارسنجی ایده


وقتی می خواهیم شروع به انجام کار و عملی کردن ایده ای کنیم، با مقایسه آن با سایر ایده های ممکن و شاخص ها و استانداردهای موجود تصمیم بگیریم که برای آن وقت بذاریم و آن را اجرایی کنیم یا خیر؟!

در واقع اعتبارسنجی ایده، ابزاری است برای جستجو، نه برای اجرا!!

نهم اسفند ماه 96 کارگاه اعتبارسنجی ایده برای استارتاپ های چرخه دوم شتابدهی سیمرغ با تدریس و منتورینگ مهندس علی پنیریان برگزار شد.

در این کارگاه افراد با یک بازی و فعالیت عملی سرمایه پذیری ایده شان را بررسی کردند.

سرفصل های  کارگاه :

  • ماهیت ایده
  • اعتبارسنجی چیست؟
  • چه زمانی باید اعتبار سنجی کنیم؟
  • چرا باید اعتبار سنجی کنیم؟
  • عوامل درونی در بررسی ایده
  • ابزار های اعتبار سنجی

می باشد.