کارگاه خودشناسی و تیم سازی


در کارگاه خودشناسی و تیم سازی و کارتیمی که توسط دکتر فدایی منش ارائه شد به مباحث :

 • کاربرد های هوش هیجانی و ضریب هوشی در کار و زندگی
 • برونگرایی و درون گرایی
 • معرفی تئوری فرهنگی هافستد
 • تبیین 80 ویژگی خلقی و رفتاری نوگرایان و سنتی گرایان
 • تبیین کاربردهای جامعه شناسی ایرانی در: مدیریت فروش، استعدادیابی شغلی

و

 • فرهنگ کارگروهی
 • قوانین دسته جمعی کار کردن
 • تعریف و تفاوت گروه و تیم
 • ثبات تیمی و تیم سازی
 • ویژگی های اعضای تیم
 • مدل های مختلف تیم سازی

پرداخته شد.